ประกาศ

บริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด

เรื่อง ขอความร่วมมือสมาชิกระมัดระวังในการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัท

บริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน โปรดระมัดระวังในการให้ข้อมูลข่าวสารและการเชิญชวนบุคคลอื่นมาร่วมธุรกิจ

โดยช่องทางการติดตามข้อมูลต่างๆของบริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด   มีเพียง เว็ปไซต์ https://www.projectm.io/ และ https://www.project-m.net/ เท่านั้น      

ทั้งนี้ขอให้สมาชิกทุกท่าน รวมถึงผู้ที่สนใจต้องการจะร่วมธุรกิจ ติดตามข่าวสารจากช่องทางดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ ข่าวสาร การโฆษณา การเชิญชวนหรือโปรโมชั่นต่างๆ ที่ไม่ได้มาจากบริษัท โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด

หรือมิได้มีการรับรองจากทางบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นข้อความที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ แต่อย่างใด

หากบริษัทฯพบเห็น ข้อความที่บิดเบือนจากความเป็นจริง ทางบริษัทฯ  มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ  เมื่อ วันที่   ๑๑  เดือน มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓.

              นายโรจน์ทนธรรม        ศรีภิรมย์สุข

            ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________สรุปแผนการจ่ายผลตอบแทน บริษัท โปรเจคท์ เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

( ฉบับปัจจุบัน )

 

1. ขั้นตอนสมัครสมาชิก / การเริ่มธุรกิจ

1.1  กรอกใบสมัครสมาชิก

1.1.1 ผู้สมัครจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

1.2  ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก และสัดส่วนกำไร/ส่วนลดจากสินค้า

1.2.1  ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก เพียงกรอกสัญญาเข้าร่วมธุรกิจ จะได้รับบัตรสมาชิก และคู่มือการดำเนินธุรกิจ

1.2.2  มีตำแหน่งทั้งหมด 1 ตำแหน่ง  ได้แก่ ตำแหน่ง 1.  M

1.2.3 สิทธิ์การเป็นจะสมาชิก จะได้รับสัดส่วนกำไร/ส่วนลดจากสินค้า  ตามตาราง

ลำดับ

ชื่อสินค้า

ปริมาณ

ราคาสมาชิก

ราคาปลีก

สัดส่วนกำไรขายปลีก

1.

ยาสีฟัน ตรา มาร์ควัน มาเด็นท์

 

100 กรัม

450 บาท

590 บาท

31.11%

2.

กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ตรา มาโก คอฟฟี่

150 กรัม

300 บาท

450 บาท

50.00%

                                        โดยสัดส่วนกำไรขายปลีก คิดมาจาก [(ราคาปลีก-ราคาสมาชิก)/ราคาสมาชิก]*100%

1.3  การขึ้นตำแหน่ง

     1.3.1   หลังจากสมัครสมาชิก จะได้รับบัตรสมาชิก และคู่มือการดำเนินธุรกิจ และสิทธิ์ในการซื้อสินค้า

ราคาสมาชิก และสะสมผลตอบแทนเพื่อใช้เป็นคณสมบัติในการขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจต่อไป

1.3.2   คุณสมบัติการขึ้นตำแหน่ง M : มียอดขายสินค้าส่วนตัวมาแล้ว เป็นยอด 3,000 บาท  ที่มาจากซื้อขายสินค้าส่วนตัวแบบไม่จำกัดระยะเวลา รวมยอดการขายที่มาจากซื้อขายสินค้าแบบไม่จำกัดเวลาของกลุ่มสมาชิกใต้สายงานที่เจ้าตัวแนะนำตรงไม่จำกัดชั้น อีก 6,000 บาทใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อเลื่อนตำแหน่ง จากสมาชิกเป็นระดับ M , ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง นาย A มียอดขายสินค้าจากกลุ่มสมาชิกใต้สายงาน ที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือจำหน่ายสินค้า ให้แก่ผู้บริโภค รวม 6,000 บาท (นาย B มียอดขาย 1,000 บาท,นาย C มียอดขาย 1,000  ,นาย D มียอดขาย 1,000,นาย E มียอดขาย 1,000 , นาย F มียอดขาย 1,000 และนาย G มียอดขาย 1,000)  ซึ่งส่วนนี้คือยอดสะสมจากใต้สายงาน เมื่อรวมกับยอดขายสะสมส่วนตัว ที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ของนาย A จำนวน 3,000 บาท รวมเป็นทั้งหมด 9,000 บาท   เพราะฉะนั้นนาย A มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขึ้นตำแหน่ง M หากมียอดขายสะสมใต้สายงาน และยอดขายส่วนตัวเหลือ จะไม่ถูกนำมาใช้คิดคำนวณการขึ้นตำแหน่งใด ๆ อีก

 

2. ขั้นตอนการคำนวณ/จ่ายผลตอบแทน

2.1  ชื่อการจ่ายผลตอบแทน : ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus)

        ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus) รวมทุกตำแหน่ง มากที่สุด เท่ากับ  25%จากยอดขาย โดยคำนวณจากการวางโครงสร้างใต้สายงานเป็นรูปแบบ 1 แตก 2 (รูปแบบ Binary ซ้าย/ขวา)

        2.1.1  คิดคำนวณผลตอบแทนลึกลงไป 3 ชั้น จะทำให้เกิดรูปแบบตำแหน่งใต้สายงาน 14 ลำดับดังนี้

 

หากในชั้นนั้น ๆ มี ตำแหน่งในสายงานที่ยังขาดหายไปไม่เต็มตามลำดับ  สมาชิกใต้สายงานในชั้นถัดไปจะถูกยกขึ้นมาเติมลำดับที่ว่างนั้นให้เต็มโครงสร้างก่อนทำการคิดคำนวณ (Roll up)

2.1.2  หลังจากเรียงลำดับโครงสร้างตามข้อ 2.2.1 เรียบร้อยแล้ว จะแบ่งโครงสร้างเป็นสายงานซ้าย-ขวา โดยเลือกสายงานที่มียอดขายน้อยกว่า(ทีมอ่อน)มาคิดคำนวณ โดยนำยอดขายฝั่งทีมอ่อนมาคิดเป็นสองเท่า แล้วจ่ายผลตอบแทนเป็น 25% จากจำนวนดังกล่าวนั้น  ตามสมการ 

(ยอดขายทีมอ่อน x 2) x 25% =  ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus)

2.1.3  โดยการจ่ายผลตอบแทนนี้นั้น มีเพดานการจ่ายผลตอบแทนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อรอบการคิดคำนวณ/รอบการจ่ายผลตอบแทน  และยอดผลตอบแทนที่เกินจะถูกยกนำไปคิดคำนวณต่อในรอบการจ่ายผลตอบแทนรอบต่อไป

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

นาย A มีตำแหน่ง M และมียอดขายใต้สายงานดังภาพ  ซึ่งมีการเรียงกันของสมาชิกใต้สายงานอย่างไม่เต็มตามลำดับ  สมาชิกใต้สายงานในชั้นถัดไปจะถูกยกขึ้นมาเติมลำดับที่ว่างนั้นให้เต็มโครงสร้างก่อนทำการคิดคำนวณ (Roll up) ดังนี้

 

 รวมยอดขายฝั่งซ้ายเป็น 14,700 บาท และ ฝั่งขวาเป็น 13,250 บาท เพราะฉะนั้นผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus) จะเท่ากับนำสองเท่าของยอดสายงานฝั่งที่มีจำนวนน้อยกว่า คือฝั่งขวามาคิดคำนวณตามสมการ

(ยอดขายทีมอ่อน x 2) x 25% =  ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus)

จะได้เป็น 2 x 13,250  = 26,500 และคิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 25%  จากจำนวนนี้ จะได้เป็น 25% x 26,500 = 6,625 บาท   เพราะฉะนั้นนาย A จะได้รับผลตอบแทนยอดขายสายงาน เท่ากับ 6,625  บาท

โดยมีเงื่อนไขในการได้รับผลประโยชน์ตามข้อนี้  ดังนี้

2.1.4  ในกรณีที่สมาชิกตำแหน่ง M มียอดขายสินค้าส่วนตัวมาแล้วตั้งแต่  3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน ) จนถึง 14,999.00 บาท ( หนี่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  ที่มาจากซื้อขายสินค้าส่วนตัวแบบไม่จำกัดระยะเวลา สมาชิกจะมีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดในข้อนี้ได้ไม่เกิน  7,000.00 บาท ( เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยไม่กำหนดระยะเวลา  หรือเท่ากับคิดรายได้สูงสุดจากยอดขายไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาที่มีจำนวนน้อยกว่าตามหลักคิดผลตอบแทนยอดขายสายงาน ( Weak/Strong Bonus)  จากยอดขายสะสมรวมไม่เกิน 14,000.00 บาทโดยไม่กำหนดระยะเวลา ( จะได้เป็น 2 x 14,000.00  = 28,000.00 และคิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 25%  จากจำนวนนี้ จะได้เป็น 25% x 28,000.00 = 7,000.00 บาท )

2.1.5.ในกรณีที่สมาชิกตำแหน่ง M มียอดขายสินค้าส่วนตัวมาแล้วตั้งแต่ 15,000.00 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ขึ้นไป จะมีสิทธิ์รับรายได้ในข้อนี้สูงสุดไม่เกิน 40,000.00 บาท ( สี่หมื่นบาท ) โดยไม่จำกัดระยะเวลา   หรือเท่ากับคิดรายได้สูงสุดจากยอดขายไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาที่มีจำนวนน้อยกว่าตามหลักคิดผลตอบแทนยอดขายสายงาน
(
Weak/Strong Bonus)  จากยอดขายสะสมรวมไม่เกิน 80,000.00 บาทโดยไม่กำหนดระยะเวลา ( จะได้เป็น 2 x 80,000.00  = 160,000.00 และคิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 25%  จากจำนวนนี้ จะได้เป็น 25% x 160,000.00 = 40,000.00 บาท )   

 

2.2  ผลตอบแทนบริหารสายงาน (Matching Bonus) ลึก 3 ชั้น รวม 15% ของรายได้ข้อ 2.1 หรือคิดเป็น 3.75% ของยอดขายทั้งหมด  โดยมีเงื่อนไขแยกย่อยเป็นดังนี้

2.2.1 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 15% จากยอดของผลตอบแทน 2.1 ของสมาชิกใต้สายงานลึกลงไป 3 ชั้น (มีค่าเท่ากับ 3.75% จากยอดขาย)

2.2.2 โดย คิดคำนวณผลตอบแทนบริหารสายงาน แยกเป็น  3 ชั้น ดังนี้

- ชั้นที่ 1 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 10% ของรายได้ในผลตอบแทน 2.1 ในชั้นนี้ หรือจ่ายจริงเท่ากับ 2.5% ของยอดขาย

  - ชั้นที่ 2 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 3% ของรายได้ในผลตอบแทน 2.1 ในชั้นนี้ หรือจ่ายจริงเท่ากับ 0.75% ของยอดขาย

ชั้นที่ 3 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 2% ของรายได้ในผลตอบแทน 2.1 ในชั้นนี้ หรือจ่ายจริงเท่ากับ 0.50% ของยอดขาย

ตัวอย่าง                              นาย A มียอดการขายใต้สายงาน ดังรูป

        นาย A จะได้ผลการตอบแทน ดังนี้

-  ชั้นที่ 1 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 10% ของยอดผลตอบแทน 100 บาท เท่ากับ 10 บาท

 -  ชั้นที่ 2 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 3% ของยอดผลตอบแทน 200 บาท เท่ากับ 6 บาท

-  ชั้นที่ 3 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 2% ของยอดผลตอบแทน 150 บาท เท่ากับ 3 บาท

ผลตอบแทนบริหารสายงาน (Matching Bonus) รวมทุกชั้นเท่ากับ  10 + 6 + 3 = 19.0 บาท
 

โดยมีเงื่อนไขในการได้รับผลประโยชน์ตามข้อนี้  ดังนี้

2.2.3.  ในกรณีที่สมาชิกตำแหน่ง M มียอดขายสินค้าส่วนตัวมาแล้วตั้งแต่  3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน ) จนถึง 14,999.00 บาท ( หนี่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  ที่มาจากซื้อขายสินค้าส่วนตัวแบบไม่จำกัดระยะเวลา สมาชิกตามเงื่อนไขนี้จะมีสิทธิ์รับรายได้ในข้อนี้ได้แค่เพียงชั้นที่ 1 เท่านั้น

2.2.4. ในกรณีที่สมาชิกตำแหน่ง M mujมียอดขายสินค้าส่วนตัวมาแล้วตั้งแต่ 15,000.00 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ขึ้นไป จะมีสิทธิ์รับรายได้ในข้อนี้ทั้ง 3 ชั้น

 

2.3  ผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว (Selling Agent Bonus)
             
จ่ายผลตอบแทนนี้ มากที่สุด 5.0% ของยอดขาย โดยคิดคำนวนผลตอบแทนนี้ ดังนี้

2.3.1  สมาชิกทุกตำแหน่งที่มียอดขายในรอบการคิดคำนวณ (15 วัน) ตั้งแต่ 0 ถึง 10,000 บาท  จะได้รับผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว  1.0 % ของยอดขายดังกล่าว

2.3.2  สมาชิกทุกตำแหน่งที่มียอดขายในรอบการคิดคำนวณ (15 วัน) ตั้งแต่ 10,001 ถึง 50,000 บาท จะได้รับผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว  2.0% ของยอดขายดังกล่าว

2.3.3  สมาชิกทุกตำแหน่งที่มียอดขายในรอบการคิดคำนวณ (15 วัน) ตั้งแต่ 50,001 ถึง 200,000 บาท จะได้รับผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว  3.0% ของยอดขายดังกล่าว

2.3.4  สมาชิกทุกตำแหน่งที่มียอดขายในรอบการคิดคำนวณ (15 วัน) ตั้งแต่ 200,001 บาท ขึ้นไป จะได้รับผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว  5.0% ของยอดขายดังกล่าว

ตัวอย่าง :              นาย A มียอดขายส่วนตัว ใน 1 รอบคำนวณ แบ่งเป็นราย 15 วัน ตามภาพ 

                       

เพราะฉะนั้น ใน 1 รอบคำนวณ นาย A มียอดขายส่วนตัวเท่ากับ 5,000 บาท ดังนั้น นาย A จะได้รับผลตอบแทนยอดขายส่วนตัวเท่ากับ 1.0% x 5,000 = 50 บาท

 

 

2.4  สรุปผลการจ่ายผลตอบแทนทั้งหมด

1. ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus)   รวม 25.0% จากยอดขาย

2. ผลตอบแทนบริหารสายงาน (Matching Bonus) รวม 3.75% จากยอดขาย

3. ผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว (Selling Agent Bonus) รวม 5.0% จากยอดขาย

รวมทั้งหมด  (25.0 + 3.75 +5.0)% = 33.75% จากยอดขาย

 

หมายเหตุ  สามารถนำยอดขายมาคิดคำนวณได้เลย โดยไม่ต้องมีการแปลงยอดขายเป็นคะแนน ใดๆ

 

3.  รายละเอียดการจ่ายปันผล

     3.1  รอบการคิดคำนวณคือ

3.2.1. รอบวันที่ 1- 15 ,จ่ายผลตอบแทนวันที่ 20

3.2.1. รอบวันที่ 16- 31 ,จ่ายผลตอบแทนวันที่ 5

โดยจ่ายผลตอบแทนเป็น เงินสด,โดยใช้วิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ ยกเป็นยอดสะสม

ซึ่งแผนการตลาดหรือแผนการจ่ายผลตอบแทนฉบับนี้ได้ยื่นต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕   และได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

เพื่อใช้เป็นหลักปฎิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด.

ประกาศ  เมื่อ วันที่   11   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563.

นายโรจน์ทนธรรม        ศรีภิรมย์สุข

ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

นโยบายและแนวทางปฎิบัติธุรกิจของบริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด  

บริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายตรงดำเนินกิจการโดยมีความมุ่งหมายจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกจากการได้ใช้บริโภคและจำหน่ายหรือกระจายสินค้าในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสมาชิกในการประกอบธุรกิจขายตรง  ซึ่งบริษัทจะคิดคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่สมาชิกมาจากจำนวนยอดสินค้าที่สมาชิกผู้เข้าร่วมเครือข่ายได้สั่งซื้อ  อีกทั้งบริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด จะจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกเท่านั้น  ไม่มีนโยบายจัดจำหน่ายสินค้าแก่บุคคลทั่วไป
             โดย บริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด  ดำเนินกิจการตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทที่ได้ยื่นต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕   อย่างถูกต้องตามกฏหมาย   ซึ่งแผนการจ่ายผลตอบแทนนั้นมุ่งเน้นไปที่ 
            (๑). ผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักของสมาชิกนั้นขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการแก่เครื่อข่ายสมาชิก รวมไปถึงการซื้อเพื่อการใช้หรือบริโภคเอง

            (๒) บริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้สมาชิกในเครื่อข่ายซื้อสินค้าโดยมิได้ยินยอมพร้อมใจหรือชักจูงให้สมาชิกในเครื่อข่ายซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุผล

          อีกทั้งสัญญาระหว่างบริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด กับสมาชิกนั้น  ทางบริษัทได้ทำเป็นหนังสือโดยมีรายละเอียด

          (๑) เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการจ่ายผลตอบแทน

          (๒) เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าฝีกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์

ส่งเสริมการขาย หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

         (๓) เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรักษาสถาพของสมาชิก

         (๔) เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ระหว่างบริษัทกับสมาชิก

           ด้วยเหตุนี้ในการนำสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสมาชิกในการประกอบธุรกิจขายตรง    สมาชิกทุกท่านต้องดำเนินการตามเงื่อนไขและแผนการขายที่บริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด ยื่นต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕   

            ทางบริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจกัน  ดำเนินธุรกิจโดยมีความมุ่งหมายที่จะได้ใช้หรือบริโภคและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพของบริษัท   รวมถึงการแบ่งปันและได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของสมาชิกร่วมกัน
ตามนโยบายและแนวทางปฎิบัติธุรกิจของบริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด ที่ได้ประกาศไว้ ณ.ที่นี้

                           ประกาศ  เมื่อ วันที่   ๒๔    เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒.

                           นายโรจน์ทนธรรม        ศรีภิรมย์สุข

                            ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด

 

กฎระเบียบข้อบังคับของสมาชิกบริษัท โปรเจคท์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โปรเจคท์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  มีความมุ่งมั่นและมีจุดประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ดังต่อไปนี้  กล่าวคือ

1.คืนสู่สังคม

             โปรเจคท์เอ็มไม่ได้ต้องการสร้างผลกำไรให้บริษัทและกลุ่มสมาชิกเท่านั้น เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสังคมไทยผ่านโครงการคืนสู่สังคมของเรา

2.คุณภาพของสินค้าที่ยอดเยี่ยมได้มาตรฐานสากล

          สินค้าของโปรเจคท์เอ็มเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ดีต่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก

3.คืนกำไรสู่สมาชิก

          โปรเจคท์เอ็มหวังกำไรเพียงเล็กน้อยเพื่อให้กำไรนั้นคืนสู่กลุ่มสมาชิกเป็นหลัก เราช่วยเหลือสมาชิกทุกท่านที่มีความตั้งใจให้สามารถเริ่มต้น มีรายได้ที่มั่นคง

4.พัฒนาสถานะทางการเงินของคุณ

          สร้างรากฐานที่แข็งแรง โดยการมีค่าครองชีพที่มั่นคง ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม โปรเจคท์เอ็มสามารถช่วยคุณได้ ตามแนวทางและแผนการตลาดที่ได้ยื่นและได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

                การเป็นสมาชิกบริษัท โปรเจคท์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด คือ โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงด้านการเงินระยะยาว นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสมาชิกโปรเจคท์เอ็ม ทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

             องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองและสมาชิกโปรเจคท์เอ็มทุกคน

           จึงมีกฎระเบียบข้อบังคับในการเป็นสมาชิกของบริษัท โปรเจคท์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  ดังนี้

1.  พึงยึดมั่นในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

          " ร่วมมือกันในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองและสมาชิกโปรเจคท์เอ็มทุกคน  "  สิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกโปรเจคท์เอ็มทุกคน ที่ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนกฎระเบียบจะนำมาสู่การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก

2.  อย่าชักชวนผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสมัครเป็นสมาชิก

                2.1 หากลงทะเบีนในนามบุคคลธรรมดา : ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป (ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 18-20 ปี จะต้องมีลายมือชื่อยินยอมจากผู้ปกครอง)                

                 2.2 ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯ มาก่อน

        3. อย่าชักชวนให้ผู้อื่นสมัครหรือซื้อสินค้าจำนวนมาก เพื่อหวังประโยชน์ทางธุรกิจโดยที่บุคคลนั้นๆ มิได้มีความต้องการอันแท้จริงที่จะขายหรือบริโภคสินค้า

        4. อย่าพูดเกินจริงถึงรายได้ที่จะได้รับจากธุรกิจโปรเจคท์เอ็ม

          จงแสดงแผนการขยายงานและแผนการตลาดของโปรเจคท์เอ็มอย่างชัดเจนและถูกต้อง พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าธุรกิจของโปรเจคท์เอ็ม  คือ โอกาสในการเสริมสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย นำมาซึ่งรายได้และความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญคือ การทำงานด้วย ความมานะพยายามและความตั้งใจจริง

5.  ชักชวนเข้าร่วมธุรกิจ เมื่อคุณพร้อมจะรับผิดชอบ

          จงให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา และแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่บุคคลในสายงานของคุณ พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมและจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน และในการจัดประชุมแนะนำข้อมูลสำหรับสมาชิกใหม่ ห้ามใช้คำพูดต่อไปนี้เพื่อสร้างความเข้าใจผิด หรือหลอกลวงสมาชิกที่มีศักยภาพ เมื่อทำการเชื้อเชิญสมาชิกของ โปรเจคท์เอ็ม หรือผู้มุ่งหวัง ให้เข้าร่วมฟังสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจของโปรเจคท์เอ็ม จะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกและผู้มุ่งหวังจะไม่เข้าใจผิดหรือถูกหลอกลวง

             ข้อ 5- 1.ห้ามกล่าวอ้างว่า  สมาชิกสามารถสร้างกำไรได้อย่างง่ายดายด้วยการแนะนำสมาชิกใหม่เข้ามาทำธุรกิจ

             ข้อ5-2. ห้ามกล่าวอ้างว่า  รับประกันว่าจะมีรายได้ และได้รับโบนัสอย่างแน่นอน

             ข้อ 5-3.ห้ามกล่าวอ้างว่า   นี่เป็นโอกาสดีในการสร้างความร่ำรวยเนื่องจากการเป็นสมาชิกของ โปรเจคท์เอ็ม สามารถ ทำเงินได้เร็ว คุณสามารถรวยได้โดยไม่ต้องเหนื่อยแรง

           ข้อ 5-4. ยกตัวอย่างความสำเร็จ หรือสิทธิประโยชน์ได้ แต่ตัวอย่าง เหล่านั้นจะต้องเป็นความสำเร็จหรือสิทธิประโยชน์ที่ โปรเจคท์เอ็ม มอบให้แก่สมาชิกเท่านั้น

6. อย่าพยายามเปลี่ยน หรือชักชวนผู้อื่นเปลี่ยนสายงาน

         จงเคารพในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสายงานแต่ละสายงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในแผนการขายและแผนการตลาด รวมทั้งการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นสมาชิกจากสายงานหนึ่งไปสู่อีกสายงานหนึ่ง เพราะจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและเป็นผลเสียโดยรวมต่อวิถีทางที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ

7 .  อย่าอาศัยเครือข่ายของสมาชิก เป็นแหล่งขายสินค้าอื่น ที่มิใช่โปรเจคท์เอ็ม   

                 จงมุ่งจำหน่ายแต่สินค้าของโปรเจคท์เอ็ม ซึ่งมีการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเต็มที่ สมาชิกโปรเจคท์เอ็ม ดำรงสถานภาพในฐานะหุ้นส่วนสมาชิก ดังนั้น สมาชิกต้องไม่ช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่นๆ ในการจำหน่ายสินค้าอื่นที่ไม่ใช่ของโปรเจคท์เอ็ม อย่างเด็ดขาด

8.  หากการใช้สิทธิ์ของสมาชิก (เช่น แนะนำ, ขายสินค้า,ให้ข้อมูลความรู้ ฯลฯ) ส่งผลให้ บริษัท, ชื่อเสียง

ของ สมาชิก และสถานะสายงานของโปรเจคท์เอ็มได้รับความเสียหาย บริษัท โปรเจคท์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการกับสมาชิกรายดังกล่าวตามความเหมาะสม

9.  ระหว่างที่เป็นสมาชิกของโปรเจคท์เอ็ม สมาชิกจะต้องไม่ทำธุรกิจเครือข่ายของบริษัทอื่น หรือมีส่วน

ร่วมในการขายสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสินค้าโปรเจคท์เอ็ม หรือแนะนำให้สมาชิกของโปรเจคท์เอ็ม ทำธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในการขายดังกล่าว 

10.  การโอนสิทธิของการเป็นสมาชิกโปรเจคท์เอ็ม

               - สมาชิกสามารถโอนสิทธิของการเป็นสมาชิกโปรเจคท์เอ็ม ให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ผู้รับโอน คือผู้ที่ได้รับการยอมรับจากลูกทีมติดตัวเท่านั้น และผู้รับโอนสิทธิต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของการสมัครสมาชิกใหม่ทุกประการ

               - ทุกครั้งที่มีการโอนสถานภาพสมาชิกจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน และบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอนุมัตินั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทฯ

               - กรณีสมาชิกเสียชีวิต บริษัทจะโอนมรดกทางธุรกิจให้กับทายาทหรือผู้ที่ถูกระบุชื่อในใบสมัคร

               - ในการโอนสิทธินั้น ผู้รับโอนจะต้องดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิมของสมาชิกผู้โอนสิทธิให้ทุกประการ

               - เมื่อโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกให้ผู้อื่นแล้ว ผู้โอนไม่มีสิทธิ์สมัครใหม่กับสายงานอื่น

11.   ห้ามไม่ให้สมาชิกฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง ในข้อตกลงสำหรับสมาชิกฉบับนี้ รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันส่งผลให้ บริษัท โปรเจคท์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดได้รับความเสียหาย การฝ่าฝืนข้อกำหนด ต่อไปนี้ อาจส่งผลให้ถูกเพิกถอนสถานะสมาชิก และทางบริษัท โปรเจคท์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดอาจดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเรียกค่าเสียหาย 

การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกโปรเจคท์เอ็ม

                   บริษัทฯ จะยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาชิก เพื่อเป็นการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่าดังนี้

                  11.1  สมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร

                  11.2  กรณีที่สมาชิกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ สินค้า หรือแผนการตลาดอย่างบิดเบือนอย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่นๆ

                  11.3 กรณีที่สมาชิกฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 14 วัน

                  11.4  รบกวนสมาชิกท่านอื่น ทั้งในสายงานตนเองและสายงานอื่น

                      11.5  ให้ร้าย หรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิก  บริษัทหรือต่อผู้บริหารของบริษัทฯ

                  11.6  กรณีที่ฝ่าฝืนกฎบ่อยครั้ง                       

                       11.7  สมาชิกท่านใดได้โน้มน้าวหรือชักชวนให้สมาชิกท่านอื่น ย้ายไปอยู่บริษัทอื่น

                  ทั้งนี้ การเพิกถอนจะสมบูรณ์ได้ เมื่อผ่านมติของบริษัทฯเป็นที่เรียบร้อยแแล้ว

(การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นสมาชิกของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเพิ่มพูนขึ้นก่อนหรือหลังการเพิกถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร)

12.   การกระทำของสมาชิก อันจะนำไปสู่มาตรการลงโทษ

                    - สมาชิกฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อปฎิบัติของบริษัทฯ

                    - สมาชิกได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือสินค้าของบริษัทฯ

                    - สมาชิกกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายในการประกอบกิจการ

                    - สมาชิกได้แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวสมาชิก หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

13.    มาตรการลงโทษ

                    ขั้นที่ 1  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

                    ขั้นที่ 2  งดการคิดคำนวณยอดในอาทิตย์นั้นๆ และไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆในอาทิตย์นั้นๆ ด้วยเช่นกัน

                    ขั้นที่ 3  ปลดออกจากการเป็นสมาชิก

             (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปลดสมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อบริษัทฯ พิสูจน์ได้หรือมีเหตุ อันควรเชื่อถือได้ว่ามีพฤติกรรมตามข้อ 11 โดยสมาชิกที่ถูกปลดออกจะได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ล่าสุดของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ) มาตรการลงโทษนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดบทลงโทษโดยวิธีใดตามดุลยพินิจของบริษัท )

14.   ห้ามไม่ให้สมาชิกฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง ในข้อตกลงสำหรับสมาชิกฉบับนี้ รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันส่งผลให้ บริษัท โปรเจคท์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดได้รับความเสียหาย การฝ่าฝืนข้อกำหนด ต่อไปนี้ อาจส่งผลให้ถูกเพิกถอนสถานะสมาชิก และทางบริษัท โปรเจคท์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดอาจดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเรียกค่าเสียหาย 

15.   สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกข้อในข้อตกลงสำหรับสมาชิกฉบับนี้ โปรเจคท์เอ็ม จะแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบ และข้อกำหนดอื่นๆ เป็นครั้งคราว โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบในเอกสารเผยแพร่ หรือสื่อสารกับสมาชิกด้วยวิธีอื่น

16.    เมื่อได้รับสินค้าที่ซื้อ สมาชิกควรตรวจสอบสินค้า, จำนวน, สภาพบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ ทันที หากพบว่าสินค้าไม่ตรงกับรายการที่สั่งซื้อ หรือสินค้ามีข้อบกพร่อง สมาชิกต้องแจ้งให้ โปรเจคท์เอ็ม ทราบ

17.  ในการบันทึกภาพ และเสียงกิจกรรมสาธารณะ หรืองานอีเวนท์ของ โปรเจคท์เอ็ม เช่น การประชุม แนะนำโครงการ การเดินทางเป็นหมู่คณะ และพิธีต่างๆ จะต้องส่งมอบสื่อบันทึกให้บริษัท

 โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด โดยไม่คิดมูลค่าหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้ โปรเจคท์เอ็ม นำสื่อดังกล่าวไปผลิตเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายและ/หรือใช้ตามจุดประสงค์ของ โปรเจคท์เอ็ม สมาชิก
ตกลงที่จะสละสิทธิ์ทั้งหมด (ถ้ามี) และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี) ในสื่อดังกล่าว และยินยอมให้บริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น สมาชิกจะต้องส่งสื่อดังกล่าวให้ โปรเจคท์เอ็ม เมื่อได้รับคำร้องขอจากโปรเจคท์เอ็ม และต้องทำเอกสาร หนังสือ หรือข้อตกลงตามที่ โปรเจคท์เอ็ม ร้องขอเพื่อโอนความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในสื่อดังกล่าวให้บริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด

18.   ในกรณีที่สมาชิกแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพฤติกรรมต่อไปนี้ : ขู่เข็ญ ปลุกปั่น หลอกลวง คุกคาม กดดัน บีบบังคับ หรือข่มขู่ให้สมาชิกคนอื่นยกเลิกการเป็นสมาชิก ขอรับเงินคืน เปลี่ยนองค์กร หรือผู้แนะนำ และแทรกแซง ทำอันตราย หรือสร้างผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในทางใดทางหนึ่งโดยมีจุดประสงค์เพื่อแย่งชิงสมาชิกจากโปรเจคท์เอ็ม ให้ไปเข้าร่วมกับองค์กรอื่น การกระทำเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎ และระเบียบของ โปรเจคท์เอ็ม สมาชิกจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียของโปรเจคท์เอ็ม ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

19.   ในกรณีที่สมาชิกบิดเบือนหรือ แสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับแผนการตลาด หรือผลจากการใช้สินค้าของ โปรเจคท์เอ็ม มีสิทธิ์ระงับสิทธิ์ หรือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกจนกว่าสมาชิกคนดังกล่าวจะแก้ไขความผิด หลังจากนั้น สมาชิกจึงจะกลับไปใช้สิทธิ์ และได้รับสิทธิประโยชน์ของตนได้

20.  ระหว่างถูกระงับสถานะสมาชิก โปรเจคท์เอ็ม จะเก็บรักษาสิทธิ์ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกไว้ชั่วคราวหรือโปรเจคท์เอ็ม จะเข้าไปจัดการโดยตรงจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหา สมาชิกจะไม่สามารถคัดค้านการดำเนินการของโปรเจคท์เอ็ม และไม่สามารถดำเนินคดีทางกฎหมายต่อบริษัท โปรเจคท์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดจากการที่บริษัทดำเนินการใดๆ ตามข้อกำหนดนี้

21.   บริษัท โปรเจคท์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงสำหรับสมาชิกฉบับนี้ รวมถึงคู่มือสำหรับสมาชิก และราคาสินค้าทุกรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขดังกล่าวจะบังคับให้มีผลใช้ทันทีกับสมาชิกทุกคน

ประกาศ  เมื่อ วันที่   1   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563.

นายโรจน์ทนธรรม        ศรีภิรมย์สุข

ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แผนการจ่ายผลตอบแทน ของ บริษัท โปรเจคท์ เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
( ฉบับแรก )

 

1. ขั้นตอนสมัครสมาชิก / การเริ่มธุรกิจ

1.1  กรอกใบสมัครสมาชิก

1.1.1 สมาชิก 1 คน สมัครได้ 1 รหัสเท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

1.2  ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก และสัดส่วนกำไร/ส่วนลดจากสินค้า

1.2.1  ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก เพียงกรอกสัญญาเข้าร่วมธุรกิจ จะได้รับบัตรสมาชิก และคู่มือการดำเนินธุรกิจ

1.2.2  มีตำแหน่งทั้งหมด 1 ตำแหน่ง  ได้แก่ ตำแหน่ง 1.  M

1.2.3 สิทธิ์การเป็นจะสมาชิก จะได้รับสัดส่วนกำไร/ส่วนลดจากสินค้า  ตามตาราง

ลำดับ

ชื่อสินค้า

ปริมาณ

ราคาสมาชิก

ราคาปลีก

สัดส่วนกำไรขายปลีก

1.

ยาสีฟัน ตรา มาร์ควัน มาเด็นท์

 

100 กรัม

450 บาท

590 บาท

31.11%

2.

กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ตรา มาโก คอฟฟี่

150 กรัม

300 บาท

450 บาท

50.00%

                                        โดยสัดส่วนกำไรขายปลีก คิดมาจาก [(ราคาปลีก-ราคาสมาชิก)/ราคาสมาชิก]*100%

1.3  การขึ้นตำแหน่ง

     1.3.1   หลังจากสมัครสมาชิก จะได้รับบัตรสมาชิก และคู่มือการดำเนินธุรกิจ และสิทธิ์ในการซื้อสินค้า

ราคาสมาชิก และสะสมผลตอบแทนเพื่อใช้เป็นคณสมบัติในการขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจต่อไป

1.3.2   คุณสมบัติการขึ้นตำแหน่ง M : มียอดขายสินค้าส่วนตัวมาแล้ว เป็นยอด 3,000 บาท  ที่มาจากซื้อขายสินค้าส่วนตัวแบบไม่จำกัดระยะเวลา รวมยอดการขายที่มาจากซื้อขายสินค้าแบบไม่จำกัดเวลาของกลุ่มสมาชิกใต้สายงานที่เจ้าตัวแนะนำตรงไม่จำกัดชั้น อีก 6,000 บาทใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อเลื่อนตำแหน่ง จากสมาชิกเป็นระดับ M , ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง นาย A มียอดขายสินค้าจากกลุ่มสมาชิกใต้สายงาน ที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือจำหน่ายสินค้า ให้แก่ผู้บริโภค รวม 6,000 บาท (นาย B มียอดขาย 1,000 บาท,นาย C มียอดขาย 1,000  ,นาย D มียอดขาย 1,000,นาย E มียอดขาย 1,000 , นาย F มียอดขาย 1,000 และนาย G มียอดขาย 1,000)  ซึ่งส่วนนี้คือยอดสะสมจากใต้สายงาน เมื่อรวมกับยอดขายสะสมส่วนตัว ที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ของนาย A จำนวน 3,000 บาท รวมเป็นทั้งหมด 9,000 บาท   เพราะฉะนั้นนาย A มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขึ้นตำแหน่ง M หากมียอดขายสะสมใต้สายงาน และยอดขายส่วนตัวเหลือ จะไม่ถูกนำมาใช้คิดคำนวณการขึ้นตำแหน่งใด ๆ อีก

 

2. ขั้นตอนการคำนวณ/จ่ายผลตอบแทน

2.1  ชื่อการจ่ายผลตอบแทน : ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus)

        2.2  ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus) รวมทุกตำแหน่ง มากที่สุด เท่ากับ  25%จากยอดขาย โดยคำนวณจากการวางโครงสร้างใต้สายงานเป็นรูปแบบ 1 แตก 2 (รูปแบบ Binary ซ้าย/ขวา)

        2.2.1  คิดคำนวณผลตอบแทนลึกลงไป 3 ชั้น จะทำให้เกิดรูปแบบตำแหน่งใต้สายงาน 14 ลำดับดังนี้

หากในชั้นนั้น ๆ มี ตำแหน่งในสายงานที่ยังขาดหายไปไม่เต็มตามลำดับ  สมาชิกใต้สายงานในชั้นถัดไปจะถูกยกขึ้นมาเติมลำดับที่ว่างนั้นให้เต็มโครงสร้างก่อนทำการคิดคำนวณ (Roll up)

2.2.2  หลังจากเรียงลำดับโครงสร้างตามข้อ 2.2.1 เรียบร้อยแล้ว จะแบ่งโครงสร้างเป็นสายงานซ้าย-ขวา โดยเลือกสายงานที่มียอดขายน้อยกว่า(ทีมอ่อน)มาคิดคำนวณ โดยนำยอดขายฝั่งทีมอ่อนมาคิดเป็นสองเท่า แล้วจ่ายผลตอบแทนเป็น 25% จากจำนวนดังกล่าวนั้น  ตามสมการ 

(ยอดขายทีมอ่อน x 2) x 25% =  ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus)

2.2.3  โดยการจ่ายผลตอบแทนนี้นั้น มีเพดานการจ่ายผลตอบแทนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อรอบการคิดคำนวณ/รอบการจ่ายผลตอบแทน  และยอดผลตอบแทนที่เกินจะถูกยกนำไปคิดคำนวณต่อในรอบการจ่ายผลตอบแทนรอบต่อไป

 

ตัวอย่าง 

นาย A มีตำแหน่ง M และมียอดขายใต้สายงานดังภาพ  ซึ่งมีการเรียงกันของสมาชิกใต้สายงานอย่างไม่เต็มตามลำดับ  สมาชิกใต้สายงานในชั้นถัดไปจะถูกยกขึ้นมาเติมลำดับที่ว่างนั้นให้เต็มโครงสร้างก่อนทำการคิดคำนวณ (Roll up) ดังนี้

 

 รวมยอดขายฝั่งซ้ายเป็น 14,700 บาท และ ฝั่งขวาเป็น 13,250 บาท เพราะฉะนั้นผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus) จะเท่ากับนำสองเท่าของยอดสายงานฝั่งที่มีจำนวนน้อยกว่า คือฝั่งขวามาคิดคำนวณตามสมการ

(ยอดขายทีมอ่อน x 2) x 25% =  ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus)

จะได้เป็น 2 x 13,250  = 26,500 และคิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 25%  จากจำนวนนี้ จะได้เป็น 25% x 26,500 = 6,625 บาท   เพราะฉะนั้นนาย A จะได้รับผลตอบแทนยอดขายสายงาน เท่ากับ 6,625  บาท

 

2.2  ผลตอบแทนบริหารสายงาน (Matching Bonus) ลึก 3 ชั้น รวม 15% ของรายได้ข้อ 2.1 หรือคิดเป็น 3.75% ของยอดขายทั้งหมด  โดยมีเงื่อนไขแยกย่อยเป็นดังนี้

2.2.1 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 15% จากยอดของผลตอบแทน 2.1 ของสมาชิกใต้สายงานลึกลงไป 3 ชั้น (มีค่าเท่ากับ 3.75% จากยอดขาย)

2.2.2 โดย คิดคำนวณผลตอบแทนบริหารสายงาน แยกเป็น  3 ชั้น ดังนี้

- ชั้นที่ 1 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 10% ของรายได้ในผลตอบแทน 2.1 ในชั้นนี้ หรือจ่ายจริงเท่ากับ 2.5% ของยอดขาย

  - ชั้นที่ 2 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 3% ของรายได้ในผลตอบแทน 2.1 ในชั้นนี้ หรือจ่ายจริงเท่ากับ 0.75% ของยอดขาย

ชั้นที่ 3 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 2% ของรายได้ในผลตอบแทน 2.1 ในชั้นนี้ หรือจ่ายจริงเท่ากับ 0.50% ของยอดขาย

ตัวอย่าง                              นาย A มียอดการขายใต้สายงาน ดังรูป

        นาย A จะได้ผลการตอบแทน ดังนี้

-  ชั้นที่ 1 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 10% ของยอดผลตอบแทน 100 บาท เท่ากับ 10 บาท

 -  ชั้นที่ 2 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 3% ของยอดผลตอบแทน 200 บาท เท่ากับ 6 บาท

-  ชั้นที่ 3 คิดคำนวณผลตอบแทนนี้ให้ 2% ของยอดผลตอบแทน 150 บาท เท่ากับ 3 บาท

ผลตอบแทนบริหารสายงาน (Matching Bonus) รวมทุกชั้นเท่ากับ  10 + 6 + 3 = 19.0 บาท

2.3  ผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว (Selling Agent Bonus) จ่ายผลตอบแทนนี้ มากที่สุด 5.0% ของยอดขาย โดยคิดคำนวนผลตอบแทนนี้ ดังนี้

2.3.1  สมาชิกทุกตำแหน่งที่มียอดขายในรอบการคิดคำนวณ (15 วัน) ตั้งแต่ 0 - 10,000 บาท  จะได้รับผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว  1.0 % ของยอดขายดังกล่าว

2.3.2  สมาชิกทุกตำแหน่งที่มียอดขายในรอบการคิดคำนวณ (15 วัน) ตั้งแต่ 10,001 - 50,000 บาท จะได้รับผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว  2.0% ของยอดขายดังกล่าว

2.3.3  สมาชิกทุกตำแหน่งที่มียอดขายในรอบการคิดคำนวณ (15 วัน) ตั้งแต่ 50,001 - 200,000 บาท จะได้รับผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว  3.0% ของยอดขายดังกล่าว

2.3.4  สมาชิกทุกตำแหน่งที่มียอดขายในรอบการคิดคำนวณ (15 วัน) ตั้งแต่ 200,001 บาท ขึ้นไป จะได้รับผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว  5.0% ของยอดขายดังกล่าว

ตัวอย่าง :              นาย A มียอดขายส่วนตัว ใน 1 รอบคำนวณ แบ่งเป็นราย 15 วัน ตามภาพ 

                       

เพราะฉะนั้น ใน 1 รอบคำนวณ นาย A มียอดขายส่วนตัวเท่ากับ 5,000 บาท ดังนั้น นาย A จะได้รับผลตอบแทนยอดขายส่วนตัวเท่ากับ 1.0% x 5,000 = 50 บาท

2.4  สรุปผลการจ่ายผลตอบแทนทั้งหมด

1. ผลตอบแทนยอดขายสายงาน (Weak/Strong Bonus)   รวม 25.0% จากยอดขาย

2. ผลตอบแทนบริหารสายงาน (Matching Bonus) รวม 3.75% จากยอดขาย

3. ผลตอบแทนยอดขายส่วนตัว (Selling Agent Bonus) รวม 5.0% จากยอดขาย

รวมทั้งหมด  (25.0 + 3.75 +5.0)% = 33.75% จากยอดขาย

หมายเหตุ  สามารถนำยอดขายมาคิดคำนวณได้เลย โดยไม่ต้องมีการแปลงยอดขายเป็นคะแนน ใดๆ

3.  รายละเอียดการจ่ายปันผล

3.1  รอบการคิดคำนวณคือ

3.2.1. รอบวันที่ 1- 15 ,จ่ายผลตอบแทนวันที่ 20

3.2.1. รอบวันที่ 16- 31 ,จ่ายผลตอบแทนวันที่ 5

โดยจ่ายผลตอบแทนเป็น เงินสด,โดยใช้วิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ ยกเป็นยอดสะสม

ซึ่งแผนการตลาดหรือแผนการจ่ายผลตอบแทนฉบับนี้ได้ยื่นต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕   และได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

เพื่อใช้เป็นหลักปฎิบัติในการดำเนินธุรกิจธุรกิจของบริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด.

ประกาศ  เมื่อ วันที่   1   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563.

นายโรจน์ทนธรรม        ศรีภิรมย์สุข

ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท  โปรเจคท์ เอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด